Hướng dẫn chuyển hướng http sang https với file .htaccess

Khi vừa cài đặt xong chứng chỉ SSL trên website, bạn cần thực hiện chuyển hướng toàn bộ website của mình từ HTTP sang HTTPS bằng cách chỉnh sửa file .htaccess.

Các cách sửa file .htaccess

  1. Chỉnh sửa trên máy tính và upload file lên server qua FTP
  2. Sử dụng chế độ Edit trong FTP để chỉnh sửa từ xa.
  3. Sử dụng File Manager trong cPanel của hosting để chỉnh sửa.

Thêm đoạn code để chuyển hướng http sang https

Note: Backup file trước khi chỉnh sửa để phòng trường hợp xảy ra lỗi.

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/$1 [L,R=301]
</IfModule>

Note: Thay yourdomain.com thành tên miền của bạn.

One Reply to “Hướng dẫn chuyển hướng http sang https với file .htaccess”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *